top of page
Gorai Phakhri.jpg

‘गराइ फाख्रि’ आरो ‘Wild swan’-आ मोनदांथियारि गहेनानि (conceptual metaphor) जोहै गोरोबलायो

'गराइ फाख्रि' सोदोबखौ बर'नि खायसे खायसे जायगायाव आइजोनि मोजां आखुखौ दिन्थिनो बाहायनाय जायो; दाबफा-दाबनै ओन्सोलाव गाज्रि ओंथिखौ दिन्थिनोबो बाहायनाय जायो; गोबां ओन्सोलाव बे सोदोब जराखौ बाहायनायबो जाया। बेनिफ्राय जों मिथिनो हायोदि बेहा बर'वाव मोजां आरो गाज्रि मोननैबो ओंथि दं।

Facebook post:

22/06/2021


‘गराइ फाख्रि’ आरो ‘Wild swan’-आ मोनदांथियारि गहेनानि (conceptual metaphor) जोहै गोरोबलायो। मोनसे एबा गुबुन गुबुन रावनि मोननै सोदोबा महरै-ओंथियै माब्लाबाबो 100% गोरोबलायखाया।


Wild swan-नि थोंजों ओंथि : “फिसिजायि, बबि नङि हांसो”

बाथ्रा फान्दायारि ओंथि : “उदां, खानानै दोनजायि” > “उदां आइजो”

गराइ फाख्रिनि बाथ्रा फान्दायारि ओंथि : “समाजनि बान्दो आरो बेन्दोंखौ सौसिग्रा; गावनि गोसोबादि खामानि मावग्रा” > “उदां आइजो”

गराइ फाख्रि आरो wild swan-नि गुन : अनसुलि गोसोनि आरो जोबोरैनो सोलोगोरा, मेंरोङि आरो मोनफ्रोम बिथिङाव आखा-फाखा, मोननो गैबायि, समायना। 


17,000 बोसोरसो सिगां, गोदान मानसि माहारिया (Homo Sepiens) उजिफैनायनि उनाव हौवाफोरा गावसोर थाग्रा दन्दरफ्राव गराइ फाख्रिनि महर एरनानै लानाया बिसोरो गराइ फाख्रिखौ मोजां मोननायनि गुमुरखौ होयो। बेरा फारसेथिं, एन्डारसेननि De Vilde Svaner (The Wild Swans) (2 October 1838) सल’नि बादिब्ला राजखुंग्रि एलिसानि आखुनि जोहै समायना, बोलोगोरा, सोलोगोरा, साहसगोरा आरो उदां गुना बेरखाङो।

मख’नो गोनांदि आइजोफोरनि बे आखुवा माब्लाबा-माब्लाबा समाजनि गासै सुबुंजों नाजावजाया। मानोना, आइजोफोरनि जोहोलावजोआरि गुना गासै सुबुं समाजनि थाखाय सरासनस्रा होन्नानै हमजाया। बेनि गुमुरखौ जों बर’नि जोहोलावजो बिरगोस्रि, गाम्बारि सिख्लामोननि जोहैबो मोनो। गराइ फाख्रिनि आखुखौ जेरै बर’वाव गाज्रि नोजोरजों बिजिरनो नाजानायबो जायो बेबादिनो The Wild Swans-नि एलिसानि आखुवाबो राजखुंग्रिनिफ्राय रानि जानायनि गेजेराव सासे दायनि होन्नानैबो बांसावजादोंमोन।

रायजोफोरा बेखौबो नोजोर होनांगोनदि- “गराइ फाख्रि (Wild Swans)” – बेयाव Wild Swans-आ मोनसे tagline-सो, गराइ फाख्रिनि रावस्लायनाय नङा, जायखौ सावथुन दिहुनगिरिफोरा फोसावदिंनाय, सावथुन फाननाय आरो dramatic effect-नि थाखाय बाहायो। आं सानो, बर’निनो गोबां सुबुंजों मिथिजायि “गराइ फाख्रि” बाथ्रा फान्दाय आरो बे मुंजों दिहुनजानो गोनां सावथुना “Wild Swans” tagline-जों already SUPER HIT!

बे सावथुननि महरगिरि, दिहुनगिरिफोर आरो लोब्बा थानाय गासै सुबुंनो हामब्लायनाय हरबाय।

Fecebook Post:

26/06/2021

आइजोफोरनि थाइलालि (बे सोदोब जराखौ बाहायब्लाबो सोरबा सोरबा गाज्रिसो सान्नानै लालायगोन) थामहिनबा आइजोफोरनि गुनखौ फोरमायग्रा सोदोबफोरा बर'वाव गोबां दं नाथाय बांसिनानो गाज्रि गुनखौसो दिन्थिग्रा। खायसे सोदोब; जेरै- 'हौवाला' - बेयाव हौवाफोरनि गाज्रि आखुखौ दिन्थिनाय जायाखै नाथाय आइजोफोरनि गाज्रि आखुखौसो दिन्थिनाय जादों; फारसेथिं, 'हिन्जाउ सुरि' - सोदोबनि ओंथियावबो जों आइजोफोरनि मोनसे सरासनस्रा आखु एबा सुरखौ गाज्रि ओंथियावसो बाहायदों। बे सोदोबाव आइजोफोरनि रायज्लायनायनि सुरखौल' बुंनाय जाबावा; बेनि जोहै आइजोफोरनि सरासनस्रा आखुखौनो खेंसालियायै गाज्रि होन्नानै आसि दिन्थिनानै होनाय जायो। जियानो जाया, बेयो रावनि सोदोब सोमजिनायनि मोनसे खान्थिखा जायखौ 'ओंथि दोरोदनाय' (semantic drift) होन्नानै बुंनाय जायो। जेरै- अरनाव बादायाव थाहैग्रा मानसिखौ फोरमायग्रा 'बादारि' सोदोबजों 'मैहुरारि'खौ फोरमायनाय, अरनबारियाव थाग्रा मानसिखौ फोरमायग्रा 'हाग्रानि मानसि' सोदोबजों बिग्रायारिफोरखौ फोरमायनाय, बायदि-बायदि।


माब्लाबा-माब्लाबा ओरैबादि सम फैयो जेराव मोनसे सोदोबनि ओंथिखौ लानानै मोनसे इसिङारि सोमावसारनाय फैयो। बर'नि माइनाउ, मानदावलि, थुनथिनि, सुनसिनि, जावगालाइ, बैथालि, आलाइजाब्रे, जोमाव, सांग्रेमा, खांखिनि, रांखिनि, फानग्रा, बेरे बिमा, दाउ बिमा, दाउज्रुम, थाफाख्लेब, थेवालि, थाथिखि, हौवाला, गराइ फाख्रि, आवलुरि, हौवाफोरनि थिखिनि दांग्रा, मै फेलेंगि, दाउराइ, बायदि बायदि आइजोफोरनि थाइलालिया बांसिनानो गाज्रि आखुखौ फोरमायो। नाथाय, बेफोरनि उल्थायै हौवाफोरनि गाज्रि आखु दिन्थिग्रा मोनबैसे थाइलालिखौ बाहायनाय जायो? - बेबो सोरनिबा सोरनिबा गोसोआव सम सम जाखांफैनाय सोंलु जानो हागौ।

'गराइ फाख्रि' सोदोबखौ बर'नि खायसे खायसे जायगायाव आइजोनि मोजां आखुखौ दिन्थिनो बाहायनाय जायो; दाबफा-दाबनै ओन्सोलाव गाज्रि ओंथिखौ दिन्थिनोबो बाहायनाय जायो; गोबां ओन्सोलाव बे सोदोब जराखौ बाहायनायबो जाया। बेनिफ्राय जों मिथिनो हायोदि बेहा बर'वाव मोजां आरो गाज्रि मोननैबो ओंथि दं। बेनिखायनो, बे सोदोबनि गाज्रि एबा मोजां ओंथिखौ बर' रावनि इसिङावनो सावरायनानै थि खालामख'नो हाया। बेरा फार्सेथिं, बेनि universal ओंथिया थांखिजानाय जुनारनि आखुखौबो गाज्रि होन्नानै दिन्थिया। बे सोदोबखौ मोजां एबा गाज्रि ओंथि फोरमायनो थाखाय बाहायनो नाजानाया मोनफा मोनफा सोमावसारनाय; बेखौ सोर मा बिथिंजों लानानै बुङो बिथांमोना नाजावजाथाव बाथ्राबानजों बुंनाया बाख्नायजाथाव। जाय बिथांमोना बेखौ बावैसो सिगां गांसे सावथुननि बिमुं महरै बाहायदों बिथांमोननि बाहायनायनि आन्दोआव मा दं बेखौबो जों आन्दाज खालामख'नो हाथ'वा। बिथांमोना 'गराइ फाख्रि' आरो 'Wild Swans'-खौ compare एबा contrast हिसाबैबो बाहायनो हागौ।

रायफोरनाय : आंनि सिगांनि बिजिरनायखौ सानैसो मानाव गेदेर सुबुंफोरा लोब्बा गोनां सुबुंजों गोहोम खोख्लैजानाय होन्नानै सानगासिनो थानायनि थाखाय बे एफाबां गोलाव बाथ्राखौ बेयाव लिरनानै फोरमायनाय जाबाय। खायफाया सोङो - मा सेइफ जनावनो थागासिनो थायो? नाथाय, थारैब्ला जोंनि खामानिया बबेबा सोदोबखौ गाज्रि एबा मोजां, गेबें एबा गोरोन्थि होन्नानै आसि दिन्थिनानै होनाया नङा; बेखौ माबोरै, मा थासारियाव, मा बाथ्रायाव, मा ओंथियाव बाहायनाय जायो बेखौसो जों नोजोर होयो।

These short pieces were facebook posts, posted on various dates by Dr. Aleendra Brahma. He is currently a Lecturer-cum-Junior Research Officer Central Institute of Indian Languages, Mysuru. We thank Dr. Brahma for permitting us to share his personal posts on our website. He can be reached on his official email aleendra.b@gov.in

Gorai Phakri Title and Concept Explanation Dr. Aleendra Brahma: Text
bottom of page